Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

e-Podatelna

Elektronická podatelna obce Žabovřesky nad Ohří

Adresa elektronické podatelny: e-podatelna@zabovreskyno.cz

Tato elektronická podatelna je zřízena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří. Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@zabovreskyno.cz nebo na technickém nosiči dat. Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).


A. Kontaktní údaje pro příjem datových zpráv na technickém nosiči:

Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří

U Silnice 1

410 02  Žabovřesky nad Ohří

Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání jeho přílohy.

                                                                     Provozní doba:

Pondělí, středa 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

B. Podporované technické nosiče dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

C. Podporované formáty datových zpráv:

 • *.TXT Obecný text
 • *.HTM, *.HTML Hypertextový dokument
 • *.DOC Dokument Microsoft Word
 • *.XLS Sešit Microsoft Excel
 • *.PDF Portable Document Format – Adobe acrobat
 • *.GIF Graphics Interchange Format
 • *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group
 • *.TIF Tagged Image Format File

D. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců

Sériové číslo Jméno/Název (CN) Platnost od Platnost do
22772520 Andrea Kršková  16.11.2022  05.12.2025

E. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.
Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • evidenční číslo dokumentu přidělené el.podatelnou

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení Vašeho podání/ Datum doručení: ………………/ Předmět: ……………./ ID podání: ………..

F. Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci virem:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, nebude zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.
G. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec@zabovreskyno.cz, případně volejte na tel. č. 416 863 004.

H. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s., Česká pošta, s.p., eIdentity a.s.):
 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I. Upozornění:

Velikost všech příloh jednoho elektronického podání nesmí přesáhnout 8MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.

2. Adresa pro běžnou komunikaci s úřadem: obec@zabovreskyno.cz

E-mail je zřízen pro zasílání dotazů, návrhů, podnětů, nabídek apod.